Viện gà đá.

Nơi điều trị bệnh - Dưỡng thương - chăm sóc gà đá.
Bên trên