Loc abc

Địa chỉ
HAN

Chữ ký

Làm giầu không khó, khó ở chỗ là ...làm mãi mà không giầu cụ [you] công nhận với em không?

Các danh hiệu

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên