buổi offline ngày 17/7/2016 tại SoftWater Restaurant An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ HN

Bên trên