Nhãn hiệu muối nào pha ra nước biển nhân tạo có độ mặn 10ppt.

Bên trên