Vài tấm hình của LPS

Coolpix

Thành viên uy tín
Không có phòng LPS, nên Dan bỏ vào phòng Softies, vì LPS cũng tựa tựa vậy.
Dưới đèn HO T5
Fungia


Dưới đèn LED


Scoly Châu Úc

 
Bên trên